ขอความช่วยเหลือ

เมนู

Scroll

จะทำอย่างไร ในฐานะที่เป็นพ่อแม่

ปัญหาที่มีกับเด็กและเยาวชน - คําแนะนําสําหรับบิดามารดา

จะดูออกได้อย่างไร

โดยทั่วไปผู้ติดพนันมักใช้เวลาส่วนใหญ่ครุ่นคิดถึงแต่การเล่นพนัน ยิ่งหมกมุ่นมาก
เท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาตามมามากขึ้นเท่านั้น มีผลให้ขาดความสนใจหรือละเลย
ครอบครัว เพื่อนฝูง ตลอดจนเรื่องสําคัญ เช่น โรงเรียน/หน้าที่การงาน และงานอดิเรก
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญานบ่งบอกปัญหาที่มาจากการเล่นพนันหรือการติดพนัน

พฤติกรรมของผู้ติดพนันที่สังเกตได้ มีดังนี้

 • ไม่สนใจหรือละเลยครอบครัว ผู้ใกล้ชิด สังคม อย่างไม่มีเหตุผล
  และแทบจะไม่มีเวลา
 • ขอยืมเงินจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
 • มีอารมณ์แปรปรวน ไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าไว้วางใจ
 • พูดปดกับคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อปกปิดพฤติกรรม
  การเล่นพนันของตน

จะพูดเรื่องนี้อย่างไร

ควรพูดด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา บอกให้เขาทราบถึงความห่วงใย
และความกังวลที่คุณมีต่อเขา เช่น พูดว่าจากการสังเกตของฉันรู้สึกว่า
คุณ .......” “ฉันกังวลเป็นห่วงคุณเพราะ .......” การพูดในลักษณะนี้จะช่วยลด
ความตึงเครียดได้ พยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษหรือการตําหนิติเตียน เช่น
“คุณไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะ” หรือ “คุณโยนเงินทั้งหมดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์”
และอาจตั้งคําถามต่อไปว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่หยุดเล่นพนัน” และ
“ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร”

จะทําอะไร

ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด หากเขาสนใจการพนัน
อย่างจริงจัง หรือเมื่อเริ่มต้นเล่นพนันก็ชนะและได้รับเงินจํานวนมาก
การที่เด็กได้เงินเป็นจํานวนมากมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วมักจะนําไปสู่
ปัญหาการติดพนัน

หากบุตรหลานของคุณเล่นพนันและได้รับเงินรางวัลเป็นจํานวนมาก บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองควรควบคุมการเงินโดยแนะนําให้เขารู้จักเก็บออมเงิน
เช่น เปิดบัญชีออมทรัพย์และตกลงกันว่าเขาจะไม่นําเงินฝากนี้กลับมาเล่น
พนันอีก ตามความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมในบางท้องถิ่นถือว่าเงินที่
ได้มาจากการพนันเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์

หากบุตรหลานของคุณมีปัญหาจากการพนัน ควรใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดและ
แนะนําวิธีใช้จ่ายเงินด้วยการช่วยเขาจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย

แบบฟอร์มการจัดทํางบประมาณดาวน์โหลดได้ที่
www.budgetberatung.ch
https://www.caritas-schuldenberatung.ch/en/debt-guide/aids-and-useful-tools.html

การช่วยเหลือเบื้องต้น

 • ไม่ให้ผู้ติดพนันขอยืมเงิน
 • ไม่ช่วยผู้ติดพนันปกปิดความจริงหรือพูดปดแทน เช่น แจ้งนายจ้าง
  ของผู้ติดพนันว่าเขาป่วย
 • ไม่พูดจากดดันหรือข่มขู่ซ้ําซากในเรื่องที่คุณไม่สามารถทําได้หรือไม่คิด
  จะทําจริง เช่น ขู่ว่าถ้าเธอไม่หยุดเล่นพนัน ฉันก็จะย้ายออกจากบ้าน