ขอความช่วยเหลือ

เมนู

Scroll

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดการพนัน

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดการพนัน

การใช้เวลาว่างไปในการเล่นพนันเสี่ยงโชคอาจนําไปสู่การติดพนัน
ทุกคนมีโอกาสเป็นโรคติดการพนัน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ในประเทศสวิสมีผู้เป็นโรคติดการพนันประมาณ 14,700 ราย

นอกจากนี้แล้วยังมีผู้คนอีกเป็นจํานวน 177,500 ราย
ที่พฤติกรรมการเล่นพนันมีความเสี่ยงต่อการติด
การพนัน หากพวกเขามีพฤติกรรมตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ
โรคติดการพนันคืออะไร” แม้เพียงข้อใด
ข้อหนึ่งก็ตาม