ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติด- การพนัน – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

Scroll

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติด- การพนัน

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติด- การพนัน

การใช้เวลาว่างไปในการเล่นพนันเสี่ยงโชคอาจนําไปสู่การติดพนัน ทุกคนมีโอกาสเป็น
โรคโรคติดการพนัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในประเทศสวิส มีผู้เป็นโรคติด
การพนันประมาณ 14,700 ราย

นอกจากนี้แล้วยังมีผู้คนอีกเป็นจํานวน 177,500 ราย ที่พฤติกรรมการเล่นพนันมีความ
เสี่ยงต่อการติดการพนัน หากพวกเขามีพฤติกรรมตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ ”โรคติดการพนันคืออะไร” แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม