ขอความช่วยเหลือ

เมนู

รายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ ในภาษาต่าง ๆ

เว็บไซต์ให้ข้อมูลด้วยภาษาเยอรมัน และเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูล
ภาษาไทย โดยค้นหาได้จากลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา
ทําให้คุณสามารถติดต่อ
กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ข้อควรระวัง ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะในแต่ละประเทศเท่านั้น เช่น
กฎหมาย
ซึ่งในแต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกัน และใช้เฉพาะภายในประเทศนั้น ไม่
สามารถนําไปใช้กับประเทศอื่นได้

ข้อมูลสําหรับผู้เล่นการพนัน

 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  Departement of Psychiatry Chulanlongkorn University Bangkok
  www.cumentalhealth.com
 • ตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมา หรือความเชื่อด้านโชคลางและความเชื่อผิด ๆ
  มากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์
  www.gamblinghelp.nsw.gov.au
 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนันสําหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แต
  กต่างและมีความหลากหลาย
  Multicultural Problem Gambling Service for NSW
 • ความช่วยเหลือทางออนไลน์ สําหรับผู้เล่นการพนันที่มีปัญหา:
  www.gamblingtherapy.org (ใน 30 ภาษา)

แม้ว่าเราได้พยายามคัดเลือกข้อมูลที่นํามาเสนอด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตาม
แต่ถึงกระนั้นผู้ดูแลเว็บไซต์นี้
ก็ไม่สามารถรับรองว่าเนื้อหาสาระดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยตรงกับส
ถานการณ์ปัจจุบันได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนัน สําหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความหลากหลาย (ประเทศออสเตรเลีย)
  NSW (Australien): Multicultural Problem Gambling Service NSW
 • รายละเอียดข้อมูล และการช่วยเหลือสนับสนุนทางออนไลน์สําหรับเพื่อนและครอบครัว: www.gamblingtherapy.org (30 ภาษา)
 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร Departement of Psychiatry Chulanlongkorn University Bangkok