รายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ ในภาษาต่าง ๆ – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

รายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ ในภาษาต่าง ๆ

เวปไซด์นี้ให้ข้อมูลด้วยภาษาเยอรมัน และเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูล
ภาษาไทย โดยค้นหาได้จากลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเวปไซด์ของเรา ทําให้คุณสามารถติดต่อ
กับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ข้อควรระวัง ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะในแต่ละประเทศเท่านั้น เช่นกฎหมาย
ซึ่งในแต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกัน และใช้เฉพาะภายในประเทศนั้น ไม่
สามารถนําไปใช้กับประเทศอื่นได้

ข้อมูลสําหรับผู้เล่นการพนัน

 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  Departement of Psychiatry Chulanlongkorn University Bangkok www.cumentalhealth.com
 • ตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมา หรือความเชื่อด้านโชคลางและความเชื่อผิดๆ มากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์ www.gamblinghelp.nsw.gov.au
 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนันสําหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความหลากหลาย
  Multicultural Problem Gambling Service for NSW
 • ความช่วยเหลือทางออนไลน์ สําหรับผู้เล่นการพนันที่มีปัญหา: www.gamblingtherapy.org (ใน 30 ภาษา)

แม้ว่าเราได้พยายามคัดเลือกข้อมูลที่นํามาเสนอด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ถึง
กระนั้นผู้ดูแลเวปไซด์นี้ ก็ไม่สามารถรับรองว่าเนื้อหาสาระดังกล่าวมีความถูกต้อง
สมบูรณ์และทันสมัยตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนัน สําหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความหลากหลาย (ประเทศออสเตรเลีย)
  NSW (Australien): Multicultural Problem Gambling Service NSW
 • รายละเอียดข้อมูล และการช่วยเหลือสนับสนุนทางออนไลน์สําหรับเพื่อนและครอบครัว: www.gamblingtherapy.org (30 ภาษา)
 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร Departement of Psychiatry Chulanlongkorn University Bangkok