ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เล่าให้ฟัง – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

Scroll

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เล่าให้ฟัง

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เล่าให้ฟัง

ผเู้ ล่นการพนนั สว่ นใหญ่จะรสู้ กึ โล่งใจเมอ7ื เปิดเผยความลบั ใหค้ นทต7ี นไวว้ างใจรไู้ ด้
ภาระหนกั อกทต7ี ้องปิดบงั ความลบั และการโกหกจะหมดไป และเปิดใหเ้ หน็ หนทาง
แกไ้ ขได้ แต่เพราะความกลวั ต่อปฏกิ ริ ยิ าของญาตพิ น7ี ้องจงึ มกั ทาํ ใหไ้ มก่ ลา้ ทจ7ี ะให้
ความไว้วางใจแก่ใคร ซง7ึ ในกรณสี ว่ นใหญ่แลว้ ปรากฏวา่ คนทอ7ี ยรู่ อบขา้ งกลบั
แสดงการตอบสนองอยา่ งเตม็ ใจเมอ7ื ไดร้ บั การขอใหช้ ว่ ยเหลอื

ผมู้ สี ่วนเกยี7 วขอ้ งไดผ้ า่ นประสบการณ์ในเรอ7ื งการตดิ การพนนั มาอยา่ งไร
พวกเขาหาทางออกจากการตดิ นIีไดอ้ ยา่ งไร
ทน7ี ี7 คุณจะทราบเรอ7ื งนีIและเรอ7ื งอน7ื ๆ อกี มาก

Weitere Themen
zu «การพูดเรื่องนี้จะช่วยได้»