ขอความช่วยเหลือ

เมนู

จะทําอย่างไร ในฐานะที่เป็นญาติพี่น้อง

การติดพนันก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของผู้ติดพนันเอง และส่งผลกระทบกับสังคมและผู้
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวของผู้ติดพนัน เนื่องจากผู้ติดพนันส่วน
ใหญ่มักพูดปดและไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา

โรคติดการพนันเป็นภัยเงียบ การที่เราจะรู้ว่าใครติดการพนันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่รู้ได้
จากผลที่ตามมา เช่น ผู้นั้นมีเงินและเวลาลดน้อยลง มีอาการหงุดหงิด หากต้องการรู้ว่าผู้
ใดติดการพนันหรือไม่ สังเกตได้จาก พฤติกรรมของผู้ติดการพนัน

หากคุณวิตกว่าคนในครอบครัว ญาติหรือ ผู้ใกล้ชิดของคุณมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาติด
การพนัน คุณควรให้ความสําคัญ และความสนใจอย่างจริงจัง อธิบายให้เห็นถึงความ
ห่วงใยที่คุณมีต่อเขา และชี้แจงให้เห็นการกระทําที่เปลี่ยนไปของเขา ขอร้องให้เขา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว และแนะนําให้ไปที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา

ไม่ให้ผู้เล่นพนันยืมเงิน เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนให้เขามีปัญหาต่อไป หากมี
ปัญหาการเงินควรติดต่อกับ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาทางการเงิน และแนะนําให้
ผู้ที่มีปัญหาจากการเล่นพนันไปติดต่อกับ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาทางการเงิน
ด้วย

ดูแลตัวคุณเองและบุตรของคุณให้ดี ระวังรักษาเงินของคุณ หากปัญหาดังกล่าวทําให้คุณ
เครียดหรือเป็นภาระมากเกินไป ควรขอความช่วยเหลือ