ขอความช่วยเหลือ

เมนู

ภาระหนี้สิน

มีผู้คนจํานวนมากที่มีปัญหาในการเล่นพนัน เนื่องจากเมื่อเล่นในระยะแรก มักเล่นได้
จึงเล่นต่อไปเพราะหวังว่าจะได้เงินเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเล่นต่อก็มักเสียเงินเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ เกินกว่าต้นทุน การเล่นต่อไปเพื่อได้เงินที่เสียไปคืนมา ไม่ใช่วิธีการที่ดี
หากคุณมีปัญหาทางการเงิน ควรขอความช่วยเหลือจากผู้ชํานาญการของ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาในท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่