ขอความช่วยเหลือ

เมนู

เด็กและเยาวชนกับความเชื่อและความเป็นจริง

การที่คนหนุ่มสาวใฝ่ฝันถึงความร่ํารวยทางลัดหรือหาเงินด้วยวิธีการอย่างง่าย ๆ
และรวดเร็ว ความหวังเหล่านี้ทําให้พวกเขาไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงความเป็นจริง

 • ชัยชนะจากการเล่นเกมเป็นเรื่องของความบังเอิญ เนื่องจากการเล่นพนันเราไม่อาจ
  คาดเดาผลลัพธ์ของมันได้ ทั้งนี้รวมถึงการเล่นโป๊กเกอร์และการทายผลกีฬาด้วย
  เพราะการพนันก็คือการเสี่ยงโชค ในโลกนี้มีผู้เล่นโป๊กเกอร์เพียงไม่กี่รายเท่านั้น
  ที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการเล่นพนัน
 • การพนันหรือการเสี่ยงโชค ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นมักจะเล่นแพ้มากกว่าชนะ
  เพราะ
  อุตสาหกรรมการพนันคือธุรกิจที่แสวงหาผลกําไร
 • สลากกินแบ่งที่เรียกว่า “สวิส-ล็อตโต้” กําหนดให้ผู้เล่นเลือกเลขหกตัวจาก
  ตัวเลข 1 - 42 จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นไปได้ที่คนเราจะถูกฟ้าผ่ายังมีมากกว่า
  โอกาสถูกสลากกินแบ่งสวิสเสียอีก

กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ห้ามเสนอบริการหรือชักชวนเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี เล่นเกมพนัน
ข้อห้ามนี้มีไว้เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขา

แม้จะมีข้อห้ามนี้ก็ตามแต่ยังคงมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากใช้บัตรเครดิต
สมัครเล่นพนันโดยแจ้งอายุไม่ตรงกับความจริงเพื่อให้ได้เล่นเกม

แม้ผู้ร่วมเล่นพนันอย่างผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกลงโทษ
แต่ในทางกฎหมายแล้วหากเล่นชนะก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัล

แนวทางการป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

การสื่อสารที่ดีระหว่างบิดามารดาและบุตรช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนัน พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกและรับฟังลูก ไถ่ถามถึงความเป็นไปและ
ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ของเขาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสนใจทางด้าน
กีฬาหรือแม้แต่การเล่นเกม เช่น วิดีโอเกมหรือเกมการพนัน วิธีนี้จะทําให้คุณ
กับลูกมีความใกล้ชิดกัน เปิดโอกาสให้คุณได้แนะนําและอธิบายให้เขาเข้าใจถึง
การเล่นเกมในทางที่ถูกที่ควร ทั้งนี้ควรปรับวิธีการพูดให้เข้ากับวัยของเด็กด้วย

เคล็ดลับคือพ่อแม่ควรมีเวลาพูดคุยกับลูกอย่างสม่ําเสมอ ถามถึงความใผ่ฝัน
ของเขาหรือลองถามเขาว่า “ถ้าหากชนะเกมและได้รับเงินรางวัลจํานวนมาก
ลูกจะทําอะไร” หรือ “ทําไมลูกจึงสนใจหรือชอบเล่นเกมนี้เป็นพิเศษ” และ
ลองเล่นเกมกับเขา

ครอบครัวมีความสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชนมาก แม้ว่าในบางครั้งการ
แสดงออกของเขาอาจจะดูสวนทางกัน ดังนั้นความสัมพันธ์และความเข้าใจที่
ดีภายในครอบครัวจึงเป็นการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเล่นที่เป็น
ปัญหาจนอาจนําไปสู่การติดพนัน

สาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการติดพนัน

พฤติกรรมเล่นพนันที่มีความเสี่ยงและนําไปสู่การติดพนัน

 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง 15 ปี ถึง
  19 ปี) ทุกหนึ่งในสี่คน คิดเป็นอัตราส่วน 5% และผู้ใหญ่ 2-3%
  มีพฤติกรรมการเล่นที่เสี่ยงต่อการติดพนัน
 • เนื่องจากเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจึงมีแนวโน้มเป็นหนี้จากกา
  รพนัน
  อย่างรวดเร็ว

สาเหตุที่อาจทําให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการติดพนัน

 • วัยรุ่นเพศชายมีแนวโน้มที่จะมีปํญหาจากการเล่นพนันมากกว่าเพศหญิง
 • วัยรุ่นที่เริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
 • หากมีเงินติดกระเป๋ามากโดยไม่มีกฎหรือระเบียบในการใช้เงิน ก็มีแนวโน้ม
  ที่จะนําเงินมาเล่นพนัน
 • ปัญหาครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง
  เด็กไม่ได้
  รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
  บิดามารดาไม่สามารถปรับต้วให้เข้ากับวิถีชีวิตใน
  สังคมที่ตนอาศัยอยู่