การทดสอบตัวเอง – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

และคุณเล่นการพนันอย่างไร

คุณเล่นการพนัน และไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมการเล่นของคุณยังเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้ หรอื ว่าเป็นปัญหาขนIึ มาแลว้

เชญิ หาคาํ ตอบไดด้ ว้ ยการทาํ การทดสอบดว้ ยตวั เอง

คำถาม 1 ของ 9

Selbsttest

การทดสอบตัวเอง

เงินเดิมพันของคุณเพิ่มจำนวนขึ้นหรือไม่

คุณรู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดหรือไม่ เมื่อคุณพยายามที่จะเล่น การพนันให้น้อยลง

คุณเคยลองพยายามจำกัดการเล่นหรือเลิกการเล่นซ้ำใหม่ แต่ทำไม่ สำเร็จหรือไม่

คุณมักจะคิดถึงการเล่นการพนันครั้งต่าง ๆ ที่ผ่านมา หรือวางแผนการ เล่นการพนันในอนาคตบ่อยหรือไม่

คุณเล่นการพนันเมื่อคุณรู้สึกแย่บ่อยไหม

คุณพยายามบ่อยไหม ที่จะเล่นต่อไปเพื่อให้ได้เงินที่เสียกลับคืนมา

คุณเคยโกหกไหม เพื่อปิดบังการเล่นการพนันของคุณไว้เป็นความลับ

คุณเคยสร้างความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ด้านอาชีพและส่วนตัวหรือเสีย ความสัมพันธ์เหล่านี้ไปเพราะการเล่นพนันหรือไม่

คุณเคยขอความสนับสนุนจากคนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณหรือไม่

Test starten

You play for pleasure

คุณเล่นเพื่อความสนุกสนาน และพฤติกรรมการเล่นพนันของคุณไม่มีปัญหา
อีกทั้งจนถึงขณะนี้ไม่มีผลติดตามด้านลบแต่อย่างไร ถ้าคุณจะเล่นพนันโดยลง
เงินเดิมพันต่อไป ขอให้คุณคอยระวังดูว่าการเล่นนี้ยังคงเป็นการเล่นในยามว่าง
อยู่
ที่นี่ คุณจะพบกับข้อแนะนําเรื่องการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน.

Your gambling behaviour is risky

พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณมีความเสี่ยงสูง และมีส่วนสัมพันธ์กับผล
ติดตามด้านลบแล้วคุณควรพิจารณาไตร่ตรองเรื่องพฤติกรรมการเล่นพนันของ
คุณว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่ที่คุณเล่นบ่อยเสมอและบางครั้งเสียเงินเล่นไปมากกว่า
ที่วางแผนไว้ คุณคิดถึงเรื่องการเล่นพนันบ่อย ๆ หรือไม่ คุณมีความรู้สึก
หรือไม่ว่าอีกไม่นานคุณจะเล่นชนะเอาเงินที่เสียกลับคืนมา นี่เป็นการชี้ให้คุณ
เห็นว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แล้ว
เนื้อหาสาระของ «Check dein Spielverhalten» (การตรวจสอบพฤติกรรมการ
เล่นพนันของคุณ) อาจช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
ถ้าคุณมีคําถามหรือต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง
กรุณาอย่ารีรอที่จะขอความช่วยเหลือ นี่เป็นการก้าวเดินที่กล้าหาญเพื่อให้คุณ
กลับไปจัดการควบคุมสถานการณ์ของตัวเองได้อีก

strong negative consequences

พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณนําไปสู่ผลติดตามด้านลบ คุณไม่ได้เล่นเพราะ
ความสนุกอีกต่อไป เพราะคุณพยายามเล่นต่อเพื่อเอาเงินที่เสียไปกลับคืน คุณ
เสียการควบคุมการเล่นของคุณ และเอาการเงิน ความสัมพันธ์ทางสังคมและในทางอาชีพไปเสี่ยงกับการเล่นพนัน เราขอแนะนําคุณเป็นอย่างยิ่งให้ขอความช่วยเหลือสนับสนุนและขอรับคําปรึกษา.