ขอความช่วยเหลือ

เมนู

การติดการพนัน

โรคติดการพนันคือการเล่นพนันจนเสพติด ซึ่งจัดว่าเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง
ผู้ที่เป็นโรคติดการพนันมีพฤติกรรมที่สังเกตได้ดังต่อไปนี้

 • หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับการพนัน
 • เพิ่มจํานวนเงินในการเล่นพนันมากขึ้นเรื่อยๆ
 • เล่นทั้งๆ ที่ ไม่ต้องการเล่น
 • เมื่อไม่ได้เล่น จะมีความรู้สึกกระวนกระวายและหงุดหงิด
 • เล่นเพื่อหลบเลี่ยงปัญหา เพื่อไม่ให้คิดถึงปัญหาของตน หรือ เพราะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ
 • เมื่อเล่นเสียเงิน ก็อยากเล่นต่อไปเพื่อได้เงินที่เสียไปคืนมา
 • พูดปดเพื่อปกปิดการเล่นพนันของตนเอง เมื่อมีผู้ถามถึงการเล่นพนัน
 • เงินที่นํามาเล่นพนันได้มาอย่างผิดกฎหมาย
 • การเล่นพนันทําให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ในสังคม
  และหน้าที่การงาน
 • ผู้ติดการพนันมักอยู่ภายใต้อาณัติของผู้ให้เงิน

บุคคลใดที่มีพฤติกรรมดังที่กล่าวมาตั้งแต่ห้าข้อขึ้นไป ถือว่าติดการพนัน
หากมีพฤติกรรมเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาจากการเล่นพนัน