Qua chattais Vus agid

Casinos

Mo casinos cun ina licenza dastgan porscher gieus da fortuna. La participaziun a gieus da fortuna organisads illegalmain (online u real) n'è nagin delict. Però pon ils daners investids, ils gudogns ed ils apparats da gieu da fortuna vegnir confiscads.
Igl è scumandà:

  • da metter a disposiziun automats da gieus da fortuna.
  • da metter a disposiziun instituziuns da gieus da fortuna u da manar in casino.
  • Da manar gieus da fortuna online senza licenza u da porscher sur ina pagina d'internet in link direct a gieus da fortuna online (casino online).

Automats per gieus che dumondan inschign, n'èn betg scumandads. Avant ch'els vegnan installads, ston els dentant vegnir approvads da la Cumissiun federala da bancas da gieu (CFBG).

Lottarias e scumessas

En Svizra èn mo permess bigliets da lottaria u purschidas da scumessas che vegnan purschids da Swisslos u da la Loterie Romande. Tut ils auters bigliets da lottaria, scumessas e.u.v., nua ch'i vegn giugà per daners, èn scumandads.

Poker

Gieus da poker pitschens ordaifer da Casinos pon vegnir approvads da l'Autoritad interchantunala da surveglianza e d'execuziun da gieus per daners (GESPA). Questa regla vala per gieus da fortuna commerzials. Gieus da poker, che n'èn betg commerzials e che vegnan giugads entaifer la famiglia u tranter amis, èn permess senza approvaziun.

Automats da gieus da fortuna

Automats da gieus da fortuna, tar ils quals ins po gudagnar daners (u chips empè da daners), dastgan mo vegnir manads cun ina licenza. Automats da gieus da fortuna, che porschan gieus d'inschign, ston medemamain vegnir examinads da la Cumissiun federala da bancas da gieu (CFBG).
Automats da gieus che servan mo al divertiment e che na pajan nagins daners, vegnan classifitgads sco apparats da divertiment. Latiers tutgan ballape pitschen, flipper, simulaturs da charrar, da sajettar e da sport.

Ulteriurs temas
davart «Infurmaziuns davart gieus da fortuna e gieus per daners»