Qua chattais Vus agid
Scroll

Tge è dependenza dal gieu?

Dependenza da gieus da fortuna

Il gieu da fortuna daventa ina dependenza, sch'il giugar è patologic e manic. I sa tracta d'in disturbi psichic cun las suandantas caracteristicas:

  • Vus essas occupada cun Vus sezza u occupà cun Vus sez e pensais savens a gieus per daners.
  • Vus giugais cun summas da daners pli e pli grondas.
  • Vus giugais er, sche Vus na vulais betg giugar.
  • Sche Vus na pudais betg giugar, daventais Vus anguschà ed irritabel.
  • Vus giugais per scappar dals problems u sche Vus avais nauscha luna.
  • Vus empruvais da far bun perdidas da gieu tras anc dapli gieus per daners.
  • Vus schais manzegnas, sche Vus vegnis confruntada u confruntà cun dumondas da la dimensiun da Voss cumportament en il gieu per daners.
  • Voss gieu per daners maina ad activitads illegalas.
  • Voss gieu per daners periclitescha Vossas relaziuns u Vossa plazza da lavur.
  • Vus daventais dependenta u dependent da persunas ch'As han dà daners.

Ina persuna è dependenta dal gieu, sche tschintg u dapli da questas caracteristicas correspundan. Mintgina da las caracteristicas menziunadas survart è in indizi per in cumportament da gieu da fortuna problematic.