ครอบครัว ญาติ หรือผู้ใกล้ชิด

การติดพนันก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของผู้ติดพนันเอง และส่งผลกระทบกับสังคมและผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวของผู้ติดพนัน เนื่องจากผู้ติดพนันส่วนใหญ่มักพูดปดและไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา

โรคติดการพนันเป็นภัยเงียบ การที่เราจะรู้ว่าใครติดการพนันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่รู้ได้จากผลที่ตามมา เช่น ผู้นั้นมีเงินและเวลาลดน้อยลง มีอาการหงุดหงิด หากต้องการรู้ว่าผู้ใดติดการพนันหรือไม่ สังเกตได้จาก พฤติกรรมของผู้ติดการพนัน

หากคุณวิตกว่าคนในครอบครัว ญาติหรือ ผู้ใกล้ชิดของคุณมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาติดการพนัน คุณควรให้ความสําคัญ และความสนใจอย่างจริงจัง อธิบายให้เห็นถึงความห่วงใยที่คุณมีต่อเขา และชี้แจงให้เห็นการกระทําที่เปลี่ยนไปของเขา ขอร้องให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว และแนะนําให้ไปที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา

ไม่ให้ผู้เล่นพนันยืมเงิน เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนให้เขามีปัญหาต่อไป หากมีปัญหาการเงินควรติดต่อกับ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาทางการเงิน และแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาจากการเล่นพนันไปติดต่อกับ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาทางการเงิน ด้วย

ดูแลตัวคุณเองและบุตรของคุณให้ดี ระวังรักษาเงินของคุณ หากปัญหาดังกล่าวทําให้คุณเครียดหรือเป็นภาระมากเกินไป ควรขอความช่วยเหลือ