แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากการเล่นพนัน

  • การให้คําแนะนําปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถช่วยพวกเขาได้มาก ผู้ให้คําแนะนําปรึกษาจากหน่วยงานนี้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของผู้ ใช้บริการ โดยทั่วไปแล้วให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • สถานคาสิโน หรือบริการการเล่นพนันออนไลน์ มีบริการให้ผู้ติดการพนันลงชื่อห้ามตัวเองเล่นการพนัน
  • ผู้ มีปัญหาจากการเล่นพนันยินยอมให้ผู้ที่ไว้ใจช่วยดูแล และควบคุมการเงินของตนเป็นการชั่วคราว เพราะทําให้การนําเงินไปเล่นการพนันยากขึ้น