ลิงก์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน และการติดพนัน

เวปไซด์นี้ให้ข้อมูลด้วยภาษาเยอรมัน และเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลภาษาไทย โดยค้นหาได้จากลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเวปไซด์ของเรา ทําให้คุณสามารถการติดต่อกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ข้อควรระวัง ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะในแต่ละประเทศเท่านั้น เช่นกฎหมาย ซึ่งในแต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกัน และใช้เฉพาะภายในประเทศนั้น ไม่สามารถนําไปใช้กับประเทศอื่นได้

ข้อมูลสําหรับผู้เล่นการพนัน

 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  Departement of Psychiatry Chulanlongkorn University Bangkok www.cumentalhealth.com
 • ปัญหาที่เกิดจากการพนันและผลที่ตามมา www.dhi.health.nsw.gov.au
 • ตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมา หรือความเชื่อด้านโชคลางและความเชื่อผิดๆ มากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์ www.gamblinghelp.nsw.gov.au
 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนันสําหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความหลากหลาย
  Multicultural Problem Gambling Service for NSW

แม้ว่าเราได้พยายามคัดเลือกข้อมูลที่นํามาเสนอด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้นผู้ดูแลเวปไซด์นี้ ก็ไม่สามารถรับรองว่าเนื้อหาสาระดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดการพนัน สําหรับชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความหลากหลาย (ประเทศออสเตรเลีย)
  NSW (Australien): Multicultural Problem Gambling Service NSW
 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร Departement of Psychiatry Chulanlongkorn University Bangkok