ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดการพนัน

การใช้เวลาว่างไปในการเล่นพนันเสี่ยงโชคอาจนําไปสู่การติดพนัน ทุกคนมีโอกาสเป็นโรคติดการพนัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในประเทศสวิส มีผู้เป็นโรคติดการพนันประมาณ 46,000 ราย

นอกจากนี้แล้วยังมีผู้คนอีกเป็นจํานวนมาก ที่มีความเสี่ยงต่อการเสพติดพนันหรือมีปัญหาจากการพนัน หากพวกเขามีพฤติกรรมตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ ”โรคติดการพนันคืออะไร” แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม